OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

 

Spôsob objednávania

Objednávať môžete priamo na našej stránke  Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky Vám obratom zašleme potvrdenie o prijatí objednávky. Pokiaľ vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu info@nakupujlacno.sk kde uvediete presný názov tovaru, počet objednaných kusov, Vašu presnú adresu a mobilné telefónne číslo.

V prípade, že si objednáte tovar, ktorý nie je na sklade, prípadne bol z akýchkoľvek dôvodov stiahnutý z predaja, okamžite po zistení tejto skutočnosti Vás budeme kontaktovať (e-mailom, prípadne telefonicky). V prípade že sa tovar nenachádza na sklade je dodacia doba od 1 do 21dní.  Vyhradzujeme si právo na nedodanie tovaru z dôvodu nedostupnosti zo strany dodávateľa.

Ak po odoslaní objednávky zistíte, že Vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke, máte možnosť v priebehu 24 hodín od objednaní zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu. Zrušenie nám zašlite na email Obratom Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky

Dôležité upozornenie:
Objednávka pri ktorej nebude uvedené platné mobilné telefónne číslo a platná emailová adresa nebude zákazníkovi odoslaná. Preto Vás žiadame vyplniť dané údaje pravdivo, aby sme Vás mohli informovať čo najpresnejšie o stave Vašej objednávky! Vyhradzujeme si právo nedodať objednaný tovar bez udania dôvodu, najmä ak vzniknú pochybnosti o serióznom jednaní objednávateľa, toto nedodanie oznámi e-mailom do 14dní od objednania. Špecifikácia a ostatné údaje o tovare uvedené na našich stránkach sú údajmi nezáväznými, vychádzajúcimi z údajov výrobcov. V prípade nezrovnalostí nás kontaktujte.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
 2. Kupujúci je povinný:
  1. prevziať objednaný tovar,
  2. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
  3. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
 3. Predávajúci je povinný:
  1. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
  2. spolu s tovar alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

 

Náhrada škody

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo vymáhať náhradu škody vo výške 20 € (slovom dvadsať eur) v prípade, že kupujúci vytvoril objednávku, ktorú nestornoval a tovar si od dopravcu nevyzdvihol, a tak bol vrátený späť predávajúcemu, nakoľko porušil ustanovenia v  Práva a povinnosti zmluvných strán
 2. Táto náhrada škody zahŕňa náklady na dopravu ako i sankciu za nenaplnenie kúpnej zmluvy.

 

Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú uvedené v Eurách v čase objednania tovaru vrátane DPH. Zmena cien vyhradená, akciové ceny platia len do vypredania zásob!

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na stránke s tým, že nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia . V prípade, ak sa na stránke objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej . Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Spôsob dodania a poštovné

Objednaný tovar zasielame Slovenskou poštou. Cena poštovného  je 2,99€ pre dobierku a pri platbe na účet od 2,99€.


Vyhradzujeme si právo zmeniť spôsob dopravy najmä u neskladných zásielok, zásielok kde máme skúsenosti s možnosťou poškodenia posielaním Slovenskou poštou - aj bez upozornenia zákazníka.

Za poškodenie tovaru prepravcom nezodpovedáme! Poškodenú zásielku reklamujte u prepravnej spoločnosti.

Záloha na tovar

Pri tovare ktorý sa vyrába na požiadavky zákazníka môžeme vyžadovať uhradenie zálohovej platby.

Záručná doba

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra (paragon), ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu.

Reklamácie

Pred prevzatím a zaplatením zásielky , si ešte na mieste skontrolujte či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. V prípade, že Vám prišla zásielka poškodená, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom info@fazulkashop.sk.Za vady spôsobené prepravcom neručíme.


Postup pri reklamácii

Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

1. Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru (paragon), ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu najneskôr však do 24 hod. od prevzatia tovaru.

2. Ak zistíte výrobné chyby, je potrebné najprv tovar na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu a krátky reklamačný list, v ktorom v krátkosti vysvetlíte o čo žiadate resp. čo reklamujete z akého dôvodu. Reklamovaný tovar Vám vymeníme za iný, ktorý si vyberiete alebo Vám vrátime peniaze. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list.

Doba vybavenia reklamácie

Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 30 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku Vás budeme informovať písomne listom, pokiaľ sa nedohodne inak. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu,najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

 Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.

Záruka sa nevzťahuje na:
a) vady zapríčinené bežným používaním
b) nesprávnym použitím výrobku
c) neodbornou montážou
d) oprava, úprava alebo pokus o opravu zákazníkom a pod.
e) porušenie plomby alebo štítku výrobného čísla
f) nesprávnym skladovaním


Postup pri reklamácii:


1) Informujte nás o reklamácii telefonicky, emailom, alebo písomne
2) tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu
3) do zásielky uveďte dôvod reklamácie a vašu adresu
4) doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode
5) záručný list

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou firmou. V prípade dlhších reklamácií, Vás budeme čo najskôr informovať o stave reklamácie.

Na reklamáciu môžete využiť nasledovný formulár: reklamácia.

 

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení §7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý. Tovar zašlite doporučene na našu adresu.
 4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane hodnoty za najlacnejšie bežný spôsob doručenia ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. 
 6. Toto právo na odstúpenie od zmluvy sa podľa § 7 ods. 6 Zákona neuplatňuje napríklad pre tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo zníženiu akosti, taktiež pre predaj novín, časopisov, periodickej tlače, kníh a na predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil alebo aj na tovar, ktorý bol uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov..
 7. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, čo prezumuje povinnosť vrátenia tovaru s originálnym obalom, visačkami a podobne. 
 8. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 

Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
 3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa
 4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
 5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.
 1. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
 2. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.
 1. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope s registráciou vo vernostnom programe súhlasil so zhromažďovaním získaných osobných údajov vrátane informácií o objednávkach za účelom poskytovania zliav.
 2. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať vo vernostnom programe.

 

Alternatívny spôsob riešenia sporov

 

V zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov platného od 1.2.2016 spotrebiteľ má právo obrátiť sa na systém alternatívneho riešenia sporov (ďalej len ARS). Bližšie informácie o ARS nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR http://www.economy.gov.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s ako aj zoznam subjektov riešenia ARS http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

 

 Ďalšie ustanovenia 

 • Daša Bobeková. si vyhradzuje právo nedodať objednaný tovar bez udania dôvodu. Nedodanie tovaru oznámi objednávateľovi emailom do 14 dní alebo telefonicky.
 • Ak ste pri registrácii neuviedli správne telefónne číslo, vyhradzujeme si právo Vaše objednávky stornovať s upozornením o doplnenie telefónneho čísla.
 • Naša firma  a kupujúci sa dohodli, že budú plne uznávať elektronickú formu komunikáciu, ako  záväznú pre obe zmluvné strany.
 • Registráciou v  eshope  zákazník súhlasil s obchodnými podmienkami a zasielaním Noviniek emailom na emailovú adresu použitú pri registrácii. Toto nastavenie je možne zrušiť v Osobných nastaveniach po prihlásení sa do svojho účtu/
 • Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Ďalšie vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

.::Kto je online?

Práve tu je 1 návštevník 
Vaša IP adresa je: 3.238.94.194
Copyright © 2022 NakupujLacno. Powered by Discus s.r.o.